Oct 30, 2012

Double Height and Mezzanine

 

There’s something about double height spaces that make them look elegant and classy. And add a mezzanine to the space and the result is amazing! Unfortunately, I don’t have such a high room (only 3.2m) to be able to do it at home, but I'm sure I’ll have one or both, when building someday the house of my dreams :)

Here are some inspirations!

Which one is your favorite?

_____

Hay algo en los espacios de doble altura que los hace ver elegantes! Agrega un mezanine y el resultado es espectacular! Desafortunadamente en nuestro hogar no tenemos espacios tan altos (sólo 3.2m), pero estoy segura que el día que contruyamos la casa de nuestros sueños haremos uno o ambos en alguna habitación!

A continuación, unas fotos que me inspiran!

Cuál es tu favorito?

_____

Jest coś o podwójnej wysokości pomieszczeń, które czynią je elegancki wygląd. I dodać antresolę do przestrzeni, a wynik jest niesamowity! Niestety, nie mam tak wysokiego pokoju (tylko 3,2m), aby być w stanie to zrobić w domu, ale jestem pewna że będę miał jeden lub oba, kiede będzie zabudować kiedyś dom moich marzeń :)

Oto kilka inspiracji!

Która z nich jest twoim ulubionym?

 

Pinned Image

Pinned Image Pinned Image

home-tours

Pinned Image Pinned Image Pinned Image Pinned Image

Oct 2, 2012

Floors are Renewed!

One of the main reasons we chose to buy an apartment in a tenement house, is because of the floors! They’re old but under all that awful paint there is a beautiful healthy wood! The look is expensive, but the reality is that its actually cheaper to have it renewed than to buy new wooden panels at Castorama, Leroy Merlin or wherever you prefer. It cost us 55zl per square meter!

Una de las razones porque decidimos comprar un departamento en un edificio muy viejo fue por sus pisos! Son viejos, pero debajo de esa pintura horrorosa, hay una madera sana y hermosa! El resultado da la impresión que fue costoso, pero la realidad es que costó menos de lo que te cuesta comprar pisos en Sodimac, Ace Home Center o alguna tienda así. Solo 55zl por metro cuadrado (45 soles o 17 dólares)!

Jednym z głównych powodów wybraliśmy na zakup mieszkania w kamienicy, jest ze względu na podłogi! Są one stare ale pod farba,  jest piękne drewno zdrowe! Wygląd jest drogie, ale jest taniej niż kupić nowe panele drewniane w Castoramie, Leroy Merlin lub OBI. To kosztowało nas 55zl za metr kwadratowy!

IMAG1420

So here’s how it went:

First we had to remove some wooden sheets that where covering the floor.

Primero tuvimos que quitar esas laminas de madera (nordex o trupan).

Najpierw musieliśmy usunąć niektóre drewniane arkusze, że w przypadku, gdy pokrycie podłogi.

2012-08-26 19.34.04 2012-08-26 19.33.48     2012-08-27 20.54.44

Then the removal of all the dark reddish-brown paint.

De ahi, el lijado de esa pintura horrorosa.

Następnie usunięcie wszystkie ciemne farby

2012-08-28 14.54.27     2012-08-28 14.55.09

Voila!

2012-09-03 18.28.31      2012-09-03 18.29.02

And later, a layer of primer and of lacquer. We chose matte. It ages better. Glossy gets matte eventually. Matte is already matte. The picture below was taken right after they put it.. hence the glossiness.

Y después, una capa de base y barniz. Escogimos matte. Envejece mejor. El barniz brilloso se vuelve matte con el tiempo. El barniz matte, es matte. La foto debajo fue tomada inmediatamente después de ponerlo. Por eso se ve brilloso,

A później warstwy podkładu i lakieru. Wybraliśmy matowy. Wieku lepiej. Błyszczący dostaje w końcu matowy. Matowy już jest matowa. Poniżej zdjęcie zostało zrobione prawo po wsadzili go... stąd połysku.

2012-09-03 18.29.09     2012-09-05 18.08.18

Final result! After the final layer of lacquer. I recommend painting the walls before the final layer. Why? Well, before the final layer, they must go over with a machine and this will also clean any paint spills. But of course, you must cover the floors before painting, not with plastic, but with some kind of carton. The floor still needs to breathe.

Resultado final! Después de la capa final de barniz. Les recomiendo pintar las paredes antes de la ultima capa. Por que? Bueno, antes de poner la ultima capa, tienen que pasar una maquina encima de todo, y esta limpiara cualquier salpicón de pintura. Obvio que al momento de pintar hay que cubrir el piso para protegerlo, pero no con plastico, si no con algún tipo de cartón para que el piso pueda respirar.

Wynik końcowy! Po ostatecznej warstwy lakieru. Polecam, malowanie ścian przed ostatnia warstwa. Dlaczego? Cóż przed ostatnia warstwa musi przejść z maszyny i to również oczyścić wszelkie wycieki farby. Ale oczywiście, musisz pokryć podłogi przed malowaniem, nie z plastiku, ale z jakiegoś kartonu. Podłoga musi jeszcze oddychać.

IMAG1417

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...