Jul 31, 2012

A Mirror – The Oldest trick to make a room look bigger

Mirrors have always been a secret (or not so secret) weapon when you want to make a room look bigger and/or brighter. Specially, an oversized mirror. When placed in a key place it can work wonders and even double the space of a room.

Here are some examples and tips on how and where to place them.

_____

Los espejos han sido un arma secreta (o no tan secreta) para hacer que una habitación se vea más grande y/o iluminada. Especialmente un espejo extra grande. Cuando es puesto en un lugar clave, puede hacer maravillas e incluso hacer el espacio doble en tamaño!

Aquí hay unos ejemplos y tips de cómo y dónde colocarlo.

_____

Lustra są trik dawno, aby pokój wydają się większe i / lub oświetlone. Szczególnie duże lustro. Po umieszczeniu w określonym miejscu może zdziałać cuda nawet zrobić miejsce dwukrotnie większy!

Oto niektóre przykłady oraz porady, jak i gdzie go umieścić.

 

Always have in mind what will the mirror be reflecting. In this case, it even shows the corridor area further, giving and extra piece of art reflected on it.

Siempre ten en cuenta lo que va a reflejar el espejo. En este caso se puede ver hasta la pintura situada en el pasadizo.

Zawsze należy pamiętać, że będzie odzwierciedlać lustro. Tutaj możesz zobaczyć się malowaniem na korytarzu.

image

 

Cover a whole wall with a mirror and add extra square meters immediately!

Cubre toda una pared y añade, inmediatamente, mas metros cuadrados a la habitación!

Pokryć całą ścianę z lustrem i dodatkowych metrów kwadratowych natychmiast!

Pinned Image

Pinned Image

 

Place it in front or angled to a window and make a dark room look brighter.

Pon el espejo enfrente o en ángulo a una ventana e ilumina un cuarto oscuro.

Umieść lustro w przedniej lub rogu okna i rozświetla ciemne pomieszczenia.

Pinned Image

Oversize-Wall-Mirror

 

It will not only work to increase and brighten up a room, but a mirror can also work as a piece of art.

No sólo te sirven para agrandar un espacio, también puedes usarlos como una pieza de arte.

Nie tylko będzie służyć, aby powiększyć przestrzeń, można również używać ich jako sztuki.

image

 

Put it in a small walk-in closet and give it a boutique-like feel.

Pónlo en un walk-in closet y dále al espacio una sensación a’la boutique.

Umieścić go w małym garderoba i nadać jej butiku jak czuć.

Pinned Image

 

Create a modern hall of mirrors!

Crea una galería de espejos moderna!

Stwórz nowoczesną salę luster!

Pinned Image

 

Extra inspirations:

Pinned Image Pinned Image Pinned Image

Jul 23, 2012

Anniversary

(a bit more personal)

Exactly a year ago I married the man of my dreams, who turned out to be my true best friend.

And, as you might already know, I like sharing tips and things I think are worth sharing. So today, I’m introducing you to the best professional photographer!

Adam and I love taking pictures, and for our wedding, we wanted someone really, really good. So we started our search on internet and found really tacky ones. Until we found Arek Zaremba. I immediately liked his style and pictures. We are even planning on taking him to Peru for our church wedding :) Yeah. We like him THAT much.

____

Exactamente hace un año me casé con mi príncipe azul, quién resulto ser mi mejor amigo.

Y, como ya debes saber, me gusta compartir tips y cosas que pienso que valen la pena ser compartidas. Así que hoy, les presento al mejor fotógrafo profesional!

A Adam y a mi nos encanta tomar fotos, y para nuestro matrimonio, queríamos a alguien excelente. Así que buscamos en internet y encontrabamos unos sin ese talento especial, u otros que no nos convencían totalmente. Hasta que encontramos a Arek. Inmediatamente nos encantó su estilo y fotos. Es más, estamos planeando en llevarlo a Perú para nuestro matrimonio religioso! Sí. Nos ENCANTA!

____

Dokładnie jeden lat temu wyszłam za mąż za mężczyznę z moich snów, który akurat był moim najlepszym przyjacielem.

I, jak wiecie, lubię dzielić się poradami i rzeczy uważam za wart udostępniania. Więc dziś, przedstawiam najlepszego profesjonalnego fotografa!

Aby Adam i kocham robić zdjęcia, i dla naszego małżeństwa, chcieliśmy ktoś wielki. Więc szukaliśmy w internecie i znaleźliśmy jeden bez tego specjalnego talentu, ani inni nie w pełni nas przekonać. Dopóki nie znajdziemy Arka. Natychmiast kochał swój styl i zdjęcia. Ponadto planujemy wziąć do Peru dla naszego ślubu kościelnego! Tak, kochamy!

Website:

http://www.arekzaremba.pl/

Facebook page:

http://www.facebook.com/ArekZarembaPhotography

IMG_7319

IMG_7283

IMG_7446

Jul 20, 2012

How to Add Color to a Room

Colorblocking has been a trend in fashion for a while now. It’s easy and cheap to update your wardrobe collection and add a few elements of color to your outfits. But in interiors, it can be scarier and more expensive.

_____

Colorblocking ha estado de moda hace mucho. Es fácil comprar prendas de colores y ampliar tu colección de ropa. Pero en interiores puede ser un poco mas costoso e intimidante.

_____

Colorblocking był trend w modzie na jakiś czas teraz. To proste i tanie, aby zaktualizować swoją kolekcję szafa i dodać kilka elementów koloru. Ale we wnętrzach, może być droższe.

 

PAINT is a great solution. This will be you best friend. Just paint a few pieces of furniture. For example this shelves, interior of cabinets or even window frames. Why not even paint a whole door? Choosing a key wall and painting it with a bright color can give a more bold effect.

Pintura puede ser una gran solución. Va a ser tu mejor amigo. Solo pinta algunas partes de tus muebles. Por ejemplo estas repisas (abajo), o el interior de unos cajones. O, por qué no pintar los marcos de ventanas o toda una puerta? Escoger una pared “clave” puede dar un efecto mas drástico.

Farba jest doskonałym rozwiązaniem. Wystarczy pomalować kilka mebli. Na przykład ten półki (poniżej), wnętrze mebli lub ram okiennych. Dlaczego nawet nie malować całe drzwi? Wybierając konkretny ściany i malowanie to z ciekawym kolorze może dać bardziej dramatyczny efekt.

 

image

image

image

image

image

image

 

Furniture can be a pricey and risky investment. But looks amazing and gives a dramatic look. But who know if in the future you’ll be bored of that color? I prefer to stick with neutrals. But, hey, looks great!

Muebles. Estos pueden resultar un poco más caros. Y es una inversión mas riesgosa. Quién sabe si de acá a un tiempo te aburres del color? Yo prefiero escoger colores neutros. Pero, hey, se ve lindísimo!

Meble mogą być drogie i ryzykowne inwestycje. Ale wygląda niesamowicie i daje dramatyczny wygląd. Ale kto wie czy w przyszłości będziesz się nudzić z tego koloru? Wolę wybierać z neutralnych. Ale, hej, wygląda świetnie!

75083518757604304_pwXgRUSZ_c

image

image

 

Nature elements would be the cheapest way to incorporate a pop of color.

Elementos de la naturaleza. Esta es la solución mas barata y flexible. Incorpora color a la habitación con frutas y flores!

Naturalnych elementów. Jest to najbardziej niedrogie i elastyczne rozwiązanie. Dodaje kolor do pokoju z owocami i kwiatami!

image

image

Will you be adding color to your rooms? I love neutrals, but I might add pops of color into some areas to brighten them up!

Vas a darle color a tus habitaciones? A mi me encantan los neutros, pero creo que agregaré algunos elementos claves de color para alegrar el cuarto!

Bedziesz dodac kolor do swoich pokoi? Kocham neutralne, ale chyba bedzie dac koloru w niektórych dziedzinach, aby były bardziej interesujące!

Jul 17, 2012

Our Apartment Renovation (update)

If you’ve been following me on Instagram or Facebook you’ve already seen sneak peaks!

Si me sigues en Instagram o Facebook  ya has visto un poco de lo que hemos estado haciendo!

 

Remember how it looked like? No? | Se acuerdan cómo estaba antes? No? | Pamiętacie, jak to wyglądało? Nie?

For the very beginning | Al comienzo | Na początku: click here 

Later | Después | Później : click here

Later, kitchen update | Luego, la cocina | Wtedy kuchnia : click here

 

This is what came next | Esto vino luego | To co było dalej :

IMAG0839

Then, after removing old water plumbing | Después de quitar las tuberías viejas | Następnie, po usunięciu starego hydrauliką wody :

IMAG0895

Later we had to prep the floor to get the heated floor system. Unfortunately we found out that we couldn’t remove all the wood from the floor because of some old ways of construction at the beginning of the 1900. So, our solution was to cut a section of the wood (in between trusses) and put there the heating.

_____

Tuvimos que preparar el piso para poner calefacción. Desafortunadamente nos enteramos que no podíamos poner el systema encima del piso de madera, asi que tuvímos que quitar una parte del piso (entre vigas) y limpiar todo lo que estaba debajo.. A comienzos de 1900 se construía de forma diferente.

_____

Później musieliśmy przygotować podłogę, aby uzyskać podgrzewany system podłogowy. Niestety okazało się, że nie możemy usunąć wszystkie drzewa z podłogi bo niektórych starych sposobów budowy na początku 1900 roku. Tak, nasze rozwiązanie było wyciąć część lasu (w między kratownic) i umieścić tam ogrzewania.

2012-07-09 18.32.27

2012-07-09 18.33.12

Here’s all ready to pour concrete on top. Almost ready to start placing the floor tiles! As you can see, we have opened up the window. We’re changing it for a bigger one! And, the plumbing is done too!

_____

Acá ya está listo para vaciar el concreto encima. Casi listo para poner las mayólicas! Como pueden ver, hemos extendido la ventana. Vamos a cambiar esa vieja por una mas grande! La instalación de agua y gas ya están listas!

_____

Oto gotowy do wylania betonu na górze. Prawie gotowi do uruchomienia położenie płytek podłogowych! Jak widać, mamy otwarte okno. My się zmieniamy go na większy! I hydraulika odbywa się też!

2012-07-16 19.15.28

As for the rooms, the gas heated system is already done. We had an electric heating system, and that’s way too expensive. Hence not so popular nowadays. So that’s done.

En los cuartos el systema de calefacción ya esta terminada. Cambiamos el sistema eléctrico por gas. Es mucho mas barato, Por eso el sistema eléctrico ya no es tan popular.

Jeśli chodzi o pokoje, gazowe system już jest zrobione. Mieliśmy elektryczny system grzewczy, a to zbyt drogie. Stąd nie tak popularne w dzisiejszych czasach.

IMG_7906

IMG_7913

 

Here’s how the rooms look now. | Así estan las habitaciones ahora | Oto jak wyglądają pokoje teraz.

We straightened out the windows. | Hicimos las ventanas con angulos rectos. Se ve mas limpio | Mamy wyprostowany okna

The ceiling. Before. Between. and After. |  El techo. Antes. Durante. Y después | Sufit. Wcześniej. Między. i po.

See the old windows | Chequea las ventanas viejas | Zobacz stare okna:  here

IMAG0833IMAG0845

 

 

2012-07-16 19.16.24

Office/Baby’s room

2012-07-16 19.16.46

Our bedroom

 

2012-07-16 19.20.25

The living/dining room

2012-07-16 19.20.40

2012-07-16 19.20.50

The brick wall still has to be finished. We need to clean brick by brick and finally seal it.

 

So basically, the rooms are almost done. We only need to finish the walls, do some more details on the living room. I have some lighting effects in mind. Once the kitchen and bathroom will be complete, we’ll do the wooden floors and wall painting.

Cross your fingers. Hopefully in a month it will be ready. Cross your fingers! Cross them.

_____

Así que básicamente las habitaciones están terminadas. Solo tenemos que terminar de emparejas las paredes, hacer unos detalles en la sala de estar. Tengo unas ideas para la iluminación. Y una vez que la cocina y bano estén listos, hacemos el piso de madera y pintamos.

Crucen los dedos. Fácil todo va a estar listo en un mes. Crucen los dedos! Crucenlos.

_____

Więc w zasadzie, pokoje są prawie gotowe. Musimy tylko do końca ściany, zrobić trochę więcej szczegółów na temat salonu. Mam kilka efektów świetlnych w umyśle. Po kuchnia i łazienka będzie kompletny, zrobimy drewniane podłogi i malarstwa ściennego.

Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca będzie gotowa. Trzymajcie kciuki! Krzyż im.

Jul 12, 2012

How to Organize your Makeup & Accessories

My sister recently asked me to make this post. And actually, I thought it was a good idea because sometimes not everyone might now simple tips like these…

This is how I organize my makeup and stuff since almost 2 years ago. Before I just had them cramped up in a corner.

I don’t really have a beauty counter. I have this:

_____

Mi hermana me pidió que haga este post. Y me parece que es una buena idea, porque fácil no todos saben sobre tips simples como este:

Así es como yo organizo mi maquillaje desde hace casi dos años. Antes solo los tenía amontonados en una esquina.

Actualmente no tengo un tocador. Tengo esto:

_____

Moja siostra niedawno poprosił mnie, aby ten post. I rzeczywiście, myślałem, że to dobry pomysł, bo czasami nie każdy może teraz proste wskazówki, jak te ...

Tak właśnie zorganizuje mój makijaż i takie tam od prawie 2 lat temu. Zanim miałem tylko im ciasno w kącie.

Naprawdę nie mam buduar. Mam to:

 

DSC_0801

I bought it in Ikea (here). Probably when moving to our apartment I’ll have something totally different. But for now, this is really practical and I love it. You might love it too if you don’t have a specific place for your cosmetics.

_____

Lo compre en Ikea (aquí). Probablemente cuando me mude a nuestro depa haré algo distinto para organizar mis cosas. Pero por ahora, pienso que esta es una excelente solución si no tienes un tocador o espacio especial para tu maquillaje.

_____

Kupiłem go w Ikei (tutaj). Prawdopodobnie po przeprowadzce do naszego mieszkania będę musiał coś zupełnie innego. Ale teraz, to naprawdę praktyczny i kocham go. Możesz kochać ją zbyt jeśli nie masz konkretnego miejsce na kosmetyki.

 

Anyways, here are my tips: | Aquí mis tips:

1.- Put all your makeup together. This will help you realize how much things you have, and how much space you’ll need.

Junta todo tu maquillaje. Esto te ayudará a ver cuánto tienes, y cuánto espacio necesitarás.

Połóż makijaż razem. To pomoże ci uświadomić sobie jak wiele rzeczy masz, i ile miejsca będzie potrzebne.

DSC_0798

 

2.- Find some boxes and/or containers. Walk around your house and look for something. Anything helps. Candle holders, chocolate boxes, hairspray caps.. A-N-Y-T-H-I-N-G.

Encuentra recipientes/cajitas. Pasea por toda tu casa y busca lo que sea. LO QUE SEA.

Znaleźć kilka pól i / lub kontenery. Spacer po domu i szukać czegoś. Wszystko pomaga.

DSC_0797

I bought that white container and glass candle holders at Ikea as well (I love it there). The rectangle box is from a Ferrero Rocher chocolate box and the other is a hair mousse cap.

Yo compré el container blanco y las bases para velas en Ikea también. El recipiente rectangular es una caja de chocolates y el otro es una tapa de mousse para pelo.

Kupiłem ten biały pojemnik i świeczniki szklane w Ikei, a także (kocham go tam).Pole prostokąta jest z pudełka Rocher Ferrero czekolady i innych jest czapka pianka do włosów.

 

3.- Divide everything. I recommend dividing like this: everyday makeup – brushes – foundations – other makeup – nail polish – etc.

Divide todo. Yo recomiendo dividir de esta forma: maquillaje de diario – brochas – bases – otro maquillaje – esmalte de unas – etc.

Podziel wszystko. Polecam dzieląc tak: codzienny makijaż - szczotki - fundamenty - inne Makijaż - polski paznokci - itd.

 

4.- Place makeup in containers.

Pon el maquillaje en los recipientes.

Umieść makijaż w pojemnikach.

DSC_0799

Nail polishes and mani-pedi stuff. | Esmaltes y cosas para mani-pedi.

DSC_0807

All my brushes. | Mis brochas. | Pedzelki

DSC_0809

Brushes I don’t use as much on the left. On the right, often used ones. | A la izq brochas que no uso mucho, y a la derecha las que más uso. | Pedzelki ze nie używam czesto aż po lewej stronie. Po prawej, te często używane.

 

DSC_0811

Everyday makeup. Of course I don’t wear all that everyday, but they’re the things I most often use. (Mascara, eyeliner, BB Cream, bronzer, facepowder, eyebrow pencil, blush and some neutral eye shadows).

Mi maquillaje de diario. Obviamente no me pongo TODO eso diariamente, pero son las cosas que más uso.

Codziennie makijaż. Oczywiście nie noszę wszystko to codziennie, ale they'are rzeczy, ja najczęściej używane.

 

So this is how it looks:

Así se ve:

DSC_0814

I have a small candleholder with most used earrings and a section for hair accessories. | Tengo un espacio para los aretes que uso bastante. | Mam mały świecznik z najczęściej używanych kolczyków oraz dział dla akcesoriów do włosów.

 

This is an extra container for makeup I don’t use that often. | Este es mi recipiente con cosas que uso menos seguido. | Jest to dodatkowy pojemnik do makijażu nie używam tak często.

DSC_0816

 

5.- Place containers where best fits your needs. In my case, I have the shelf next to the sink, where I usually put on my makeup. On the top part I have things for daily use. Second level (going down), hair stuff. Third (middle), nail polish container and eye shadow pallets. And bottom part and empty bag, manicure-pedicure kit and my Braun depilator.

Coloca los recipientes donde mejor te convengan! En mi caso, tengo mi repisa al lado del lavamanos, donde siempre me maquillo. En la parte de arriba tengo maquillaje de diario. Más abajo, cosas pare el pelo. En el medio, esmalte de uñas y paleta de sombras. Y finalmente, abajo, tengo un kit de manicure y pedicure, un bolso vacío y mi depiladora Braun.

Umieścić pojemniki gdzie najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. W moim przypadku, mam półkę obok zlewu, gdzie zwykle włożyłem makijażu. W górnej części mam rzeczy do codziennego użytku. Drugi poziom (zejście), materiał do włosów. Po trzecie (w środku), paznokci pojemnik polskiej i palet cieni do powiek. I dolnej części i pusty worek, manicure-pedicure zestaw i mój depilator Braun.

 

DSC_0828

 

EXTRA IDEAS:

Wrap you containers with a cute gift-paper | Envuelve los recipientes con un papel de regalo bonito!

Pinned Image

Use cuttlery containers too! | Usa un recipiente de cubiertos también!| Dzielnik sztućce!

As I said, anything helps! | Como dije antes, cualquier cosa ayuda!

Even coffee mugs | Hasta tazas de café!

Pinned Image

Print a nice label | Imprime una etiqueta linda!

Pinned Image

 

Now, this is how I organize my accessories:

Ahora, así es como organizo mis accesorios:

Tak właśnie zorganizować moje akcesoria:

 

For now, I put my necklaces in a small box, and in a smaller one I put my earrings and rings. I know its not the best idea. But I’ll show you other tips down below!

_____

Por ahora, mis collares están en una caja, y mis aretes en la caja más chica. Sé que no es la mejor forma de guardarlos. Pero más abajo te mostraré otros tips!

_____

Na razie kładę moje naszyjniki w małym pudełku, aw mniejszym jednej kładę moje kolczyki i pierścionki. Wiem, że jej nie jest najlepszym pomysłem. Ale pokażę ci inne wskazówki na dole!

 

DSC_0824

 

This is how I have my bracelets. This idea I like. I have them divided like this:

From left: Gold/warm colors | Cold colors | Others | Boxed jewelery & jewelery cleaner | Special necklace (my parents wedding gift)

_____

Así es como tengo mis pulseras. Esta idea sí me gusta. Las divido así:

De izq: colores cálidos y dorados | colores fríos | Otros | joyería en caja y franela para limpiar joyas | Joya especial (regalo de matri de mis papis)

_____

W ten sposób mam swoje bransoletki. Ten pomysł mi się podoba. Mam je podzielić w następujący sposób:

Od lewej: Gold / ciepłe kolory | Zimne kolory | Inne | Boxed biżuteria i czystsze biżuteria | Specjalna naszyjnik (mój ślub rodzice dar)

DSC_0821

 

EXTRA TIPS:

 

Pinned Image Pinned Image Pinned Image

Again, the cuttlery dividor | Otra vez, el recipiente para cubiertos! | Ponownie, dzielnik sztućce!

Pinned Image

 

Was it helpful? Please comment below! And thanks for stopping by!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...