Oct 30, 2012

Double Height and Mezzanine

 

There’s something about double height spaces that make them look elegant and classy. And add a mezzanine to the space and the result is amazing! Unfortunately, I don’t have such a high room (only 3.2m) to be able to do it at home, but I'm sure I’ll have one or both, when building someday the house of my dreams :)

Here are some inspirations!

Which one is your favorite?

_____

Hay algo en los espacios de doble altura que los hace ver elegantes! Agrega un mezanine y el resultado es espectacular! Desafortunadamente en nuestro hogar no tenemos espacios tan altos (sólo 3.2m), pero estoy segura que el día que contruyamos la casa de nuestros sueños haremos uno o ambos en alguna habitación!

A continuación, unas fotos que me inspiran!

Cuál es tu favorito?

_____

Jest coś o podwójnej wysokości pomieszczeń, które czynią je elegancki wygląd. I dodać antresolę do przestrzeni, a wynik jest niesamowity! Niestety, nie mam tak wysokiego pokoju (tylko 3,2m), aby być w stanie to zrobić w domu, ale jestem pewna że będę miał jeden lub oba, kiede będzie zabudować kiedyś dom moich marzeń :)

Oto kilka inspiracji!

Która z nich jest twoim ulubionym?

 

Pinned Image

Pinned Image Pinned Image

home-tours

Pinned Image Pinned Image Pinned Image Pinned Image

Oct 2, 2012

Floors are Renewed!

One of the main reasons we chose to buy an apartment in a tenement house, is because of the floors! They’re old but under all that awful paint there is a beautiful healthy wood! The look is expensive, but the reality is that its actually cheaper to have it renewed than to buy new wooden panels at Castorama, Leroy Merlin or wherever you prefer. It cost us 55zl per square meter!

Una de las razones porque decidimos comprar un departamento en un edificio muy viejo fue por sus pisos! Son viejos, pero debajo de esa pintura horrorosa, hay una madera sana y hermosa! El resultado da la impresión que fue costoso, pero la realidad es que costó menos de lo que te cuesta comprar pisos en Sodimac, Ace Home Center o alguna tienda así. Solo 55zl por metro cuadrado (45 soles o 17 dólares)!

Jednym z głównych powodów wybraliśmy na zakup mieszkania w kamienicy, jest ze względu na podłogi! Są one stare ale pod farba,  jest piękne drewno zdrowe! Wygląd jest drogie, ale jest taniej niż kupić nowe panele drewniane w Castoramie, Leroy Merlin lub OBI. To kosztowało nas 55zl za metr kwadratowy!

IMAG1420

So here’s how it went:

First we had to remove some wooden sheets that where covering the floor.

Primero tuvimos que quitar esas laminas de madera (nordex o trupan).

Najpierw musieliśmy usunąć niektóre drewniane arkusze, że w przypadku, gdy pokrycie podłogi.

2012-08-26 19.34.04 2012-08-26 19.33.48     2012-08-27 20.54.44

Then the removal of all the dark reddish-brown paint.

De ahi, el lijado de esa pintura horrorosa.

Następnie usunięcie wszystkie ciemne farby

2012-08-28 14.54.27     2012-08-28 14.55.09

Voila!

2012-09-03 18.28.31      2012-09-03 18.29.02

And later, a layer of primer and of lacquer. We chose matte. It ages better. Glossy gets matte eventually. Matte is already matte. The picture below was taken right after they put it.. hence the glossiness.

Y después, una capa de base y barniz. Escogimos matte. Envejece mejor. El barniz brilloso se vuelve matte con el tiempo. El barniz matte, es matte. La foto debajo fue tomada inmediatamente después de ponerlo. Por eso se ve brilloso,

A później warstwy podkładu i lakieru. Wybraliśmy matowy. Wieku lepiej. Błyszczący dostaje w końcu matowy. Matowy już jest matowa. Poniżej zdjęcie zostało zrobione prawo po wsadzili go... stąd połysku.

2012-09-03 18.29.09     2012-09-05 18.08.18

Final result! After the final layer of lacquer. I recommend painting the walls before the final layer. Why? Well, before the final layer, they must go over with a machine and this will also clean any paint spills. But of course, you must cover the floors before painting, not with plastic, but with some kind of carton. The floor still needs to breathe.

Resultado final! Después de la capa final de barniz. Les recomiendo pintar las paredes antes de la ultima capa. Por que? Bueno, antes de poner la ultima capa, tienen que pasar una maquina encima de todo, y esta limpiara cualquier salpicón de pintura. Obvio que al momento de pintar hay que cubrir el piso para protegerlo, pero no con plastico, si no con algún tipo de cartón para que el piso pueda respirar.

Wynik końcowy! Po ostatecznej warstwy lakieru. Polecam, malowanie ścian przed ostatnia warstwa. Dlaczego? Cóż przed ostatnia warstwa musi przejść z maszyny i to również oczyścić wszelkie wycieki farby. Ale oczywiście, musisz pokryć podłogi przed malowaniem, nie z plastiku, ale z jakiegoś kartonu. Podłoga musi jeszcze oddychać.

IMAG1417

Sep 3, 2012

Our Apartment Renovation Continues

WARNING: Quite a long post. To compensate my almost-a-month absence.

 

Here we are, 3 months after we started our renovation. And we thought it would take a month. Well, I think It would have been half a month faster if we would have had a team working on everything. But instead we hace a GREAT small man doing everything by himself.. and well, us doing whatever we can also :) It feels nice to put a bit of our effort on making our home (and feels better so save some money hahaha).

Here’s the kitchen progress. As you might remember, the kitchen wall was destroyed, the window was changed for a bigger one, and all the water pipes and electric cables were renewed.

_____

Aquí estamos, 3 meses desde que empezamos la remodelación. Y nosotros pensamos que sólo iba a tomar un mes! Bueno, creo que serian 2 meses si hubiesemos tenido un equipo trabajando en todo. Pero tenemos sólo a un GRAN pequeño señor que hace todo solo.. y nosotros tambien ayudamos a veces :) se siente bien poner de nuestra parte en hacer nuestro hogar (y se siente mejor ahorrar plata jajaja)

Acá esta el progreso de la cosina. Como podrán recordar, la pared fue destruida, la ventana se cambió por una más grande, y las tuberias y cableado fue renovado.

_____

Tu jesteśmy, trzy miesiące, od kiedy zaczęliśmy remont. A my myśleliśmy, że to jedynie miesiąc! Ale myślę, że to przez dwa miesiące, jeśli mieliśmy zespół nad tym. Ale mamy tylko WIELKI mały człowiek, który robi wszystko sam .. i pomagamy również czasami :) czuje się dobrze wykonać naszą część, aby uczynić nasz dom (i zaoszczędzić pieniądze czuje się lepiej hahaha)

Oto postęp kuchni. Jak pamiętacie, mur został zniszczony, okno było zmienić na większe, a rury i okablowanie zostało odnowione.

PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (11)PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (37)PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (90)

DSC_0797

DSC_0813

 

This was taken a two day ago. The light bulbs have been installed, but not completely, we still have to paint and don’t want to ruin the hardware.

Esta foto es de hace un par de dias, las luces ya estan instaladas (no completamente porque todavía necesitamos pintar).

To zdjęcie jest od kilku dni, światła są już zainstalowane (nie całkowicie, ponieważ wciąż musimy malować).

IMAG1166

I’ll show the bathroom once its done! The lights are also installed, but that’s a surprise! I love how it looks NOW! And its not finished yet! Hopefully, by the end of the week all the floor and wall tiles will be put.

Les enseñaré el baño cuando esté terminado! Las luces están instaladas, pero eso es sorpresa! Me encanta cómo se ve AHORA! Y eso que no está terminado! Ojalá que al final de esta semana las mayólicas estén instaladas.

Pokażę wam łazienkę kiedy będzie gotowy! Światła są zainstalowane, ale to niespodzianka! Uwielbiam, jak wygląda TERAZ! A to nie jest skończony! Mam nadzieje że na koniec tego tygodnia płytki są zainstalowane.

 

 

This was our corridor before, and below is a photo of how it looks now. Still needs some stuff to be done.

Esta es la entrada antes, y más abajo hay una foto de cómo se ve ahora. Todavía necesita cosas por hacer.

To jest koritarz przed, a poniżej jest zdjęcie jak to wygląda teraz. To jeszcze trzeba rzecze zrobione.

DSC_0794

IMAG1117

 

The office / baby room is ready to be painted. We’re just waiting for the people renovating the floors to finish.

La oficina – cuarto de bebe esta lista para pintar. Sólo estamos esperando a que la gente que renueva el piso termine.

Biuro / pokój dziecko jest gotowy do malowania. Tylko czekamy na ludzi, renowację podłogi, aby zakończyć.

IMAG1126 

IMAG1192

 

 

The bedroom is a mess. As you see, we’ve moved everything in there because they’re renovating the other floors. We’re going to have carpet on that room. It will make it cozier for us.

Nuestro cuarto es un desastre. Como pueden ver, hemos puesto todo ahí porque están renovando el piso en las otras habitaciones. Vamos a poner alfombra ahí. Para hacerlo mas acojedor.

Sypialnia jest bałagan. Jak widzicie, mamy przeniesiony wszystko w tam, ponieważ jest cyklinowania na inne pokoje. Będziemy mieć dywan na tym pokoju. Będzie miłej dla nas.

 

IMAG1193

 

The living room is almost done. The only things we need to do (besides painting and decoration) are: finish THE WALL. And the guys still have to finish the floor.

La sala está casi lista. Lo único que necesitamos hacer (a parte de pintar y decorar) es: terminar LA PARED. Y bueno, a que terminen el piso.

W salonie jest prawie gotowy. Jedyne rzeczy, które musimy zrobić (oprócz malowania i dekoracji), są: zakończyć ŚCIANA. I chłopaki muszą jeszcze dokończyć podłogę.

IMAG1082

IMAG1141

IMAG1200

 

I'll make a post once the floor is finished. To see a before and after. Also, once the wall is completely done. I’ll post a HOW-TO.

Cuando el piso esté terminado voy a hacer un ANTES Y DESPUES post. También, cuando termine la pared, les enseñaré como la hicimos.

Zrobię postów, gdy podłoga jest zakończona. Aby zobaczyć przed i po. Również, gdy ściana jest całkowicie wykonane, pokażę wam, jak to zrobiliśmy.

 

Here’s a preview of the floor:

IMAG1144 IMAG1145 IMAG1162IMAG1186

Aug 8, 2012

Our Kitchen Inspirations

I’m really happy that I get to design out kitchen! From floor tiles, backsplash and door colors, to the layout and organization! Our kitchen area is almost ready for the cabinet installment (about 75% ready) and although we have already found the person who will be doing them and already told him the colors we want, I keep on thinking if to have a last minute change on the countertop color!

First, I’ll show you my inspirations, then, my kitchen layout and color options :)

_____

Me encanta que tengamos la oportunidad de diseñar toda la cocina! Desde las mayólicas, superficie y color de las puertas, hasta la organización y distribución de las repisas! El área de la cocina esta casi terminada y lista para instalar los reposteros (75% lista) y aunque ya hayamos escogido al seños que hará los muebles y le hemos dicho los colores que queremos, creo que vamos a hacer un cambio de último minuto!

Primero, les enseño nuestras inspiraciones, y luego nuestras opciones de color :)

_____

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę zaprojektować naszą kuchnię! Z płytek podłogowych i kolorów drzwi, do układu i organizacji! Nasza kuchnia jest niemal gotowa do montażu (około 75% gotowa) i chociaż już znalezlismy osobę, która będzie robić je i już powiedziałem mu kolory ze chcemy, chyba bedziemy mieć ostatniej chwili zmiana na kolor blatu!

 

 

Ever since I saw this shiny white fronts I fell in love! Mostly because we will be having a quite small independent kitchen (not annex). White opens up the space, and the shininess of the doors will reflect light making it brighter.

Desde que vi las puertas blancas y brillosas me enamoré! Más que nada, porque vamos a tener una cocina pequeña independiente. Y el color blanco hace el espacio mas grande y el brillo de las puertas hace que la luz refleje e ilumine la cocina.

Odkąd zobaczyłem lśniące białe fronty Zakochałam się! Głównie dlatego, że nasza kuchnia jest mała. Biały otwiera przestrzeń i połysk z drzwi będzie odbijają światło i sprawiają, że jaśniejsze.

 

all white

 

Dark grey countertops. Initially I loved the idea of dark doors and a light countertop, but having a white surface will show dirt easily, and I, as a Peruvian raised girl, was never trained to clean, clean and clean. That I learned here in Poland… that and a few very practical tips on how to maintain a good household.. thanks mom-in-law!

Encimera gris. Inicialmente me gustó la idea de puertas oscuras y superficies blancas, pero la suciedad resalta mas en el blanco. Y, lamentablemente no me acostumbraron a limpiar, limpiar y limpiar. Eso lo aprendí en Polonia, junto con otros tips de organizacion y mantenimiento del hogar. Gracias suegra!

Szary blat. Początkowo podobały mi się ciemne drzwi i biały top, ale niestety gleba jest bardzo zauważalny w kolorze białym.

 

grey and white

 

Anyways, that was my first idea for the kitchen design. Until I found this (below). I love that grey-ish wood color with white fronts! It’s so elegant and modern.

De todos modos, esa fue mi idea principal. Hasta que vi esto (más abajo). Me encanta la encimera de madera en tono gris con las puertas blancas! Es tan moderno y elegante.

Zresztą to był mój główny pomysł. Dopóki nie zobaczyłem to (poniżej). Uwielbiam drewniany blat w kolorze szarym z białymi drzwiami! To takie nowoczesne i eleganckie.

white and brownish grey

WOOD.

 

So, since the darkest grey countertop we could get wasn’t as dark as we initially wanted…

Y como el gris más oscuro que encontramos no es tan oscuro como querámos…

Tak więc, od najciemniejszego blacie szarym moglibyśmy dostać nie było tak ciemne, jak początkowo chciałam ...

materials (2)

…now we’re thinking on going for the wood-like one. The one on the right!

… ahora estamos pensando en escoger la madera medio gris. La de la derecha!

... Teraz myślimy o przechodząc do drewna.Jeden po prawej stronie!

materials (6)

What do you think?

Qué piensas?

Co o tym sądzisz?

 

 

Extra inspirations:

white, grey and grey backsplash

white and light grey

 

FYI - Our Kitchen Layout:

image

image

 

image

Jul 31, 2012

A Mirror – The Oldest trick to make a room look bigger

Mirrors have always been a secret (or not so secret) weapon when you want to make a room look bigger and/or brighter. Specially, an oversized mirror. When placed in a key place it can work wonders and even double the space of a room.

Here are some examples and tips on how and where to place them.

_____

Los espejos han sido un arma secreta (o no tan secreta) para hacer que una habitación se vea más grande y/o iluminada. Especialmente un espejo extra grande. Cuando es puesto en un lugar clave, puede hacer maravillas e incluso hacer el espacio doble en tamaño!

Aquí hay unos ejemplos y tips de cómo y dónde colocarlo.

_____

Lustra są trik dawno, aby pokój wydają się większe i / lub oświetlone. Szczególnie duże lustro. Po umieszczeniu w określonym miejscu może zdziałać cuda nawet zrobić miejsce dwukrotnie większy!

Oto niektóre przykłady oraz porady, jak i gdzie go umieścić.

 

Always have in mind what will the mirror be reflecting. In this case, it even shows the corridor area further, giving and extra piece of art reflected on it.

Siempre ten en cuenta lo que va a reflejar el espejo. En este caso se puede ver hasta la pintura situada en el pasadizo.

Zawsze należy pamiętać, że będzie odzwierciedlać lustro. Tutaj możesz zobaczyć się malowaniem na korytarzu.

image

 

Cover a whole wall with a mirror and add extra square meters immediately!

Cubre toda una pared y añade, inmediatamente, mas metros cuadrados a la habitación!

Pokryć całą ścianę z lustrem i dodatkowych metrów kwadratowych natychmiast!

Pinned Image

Pinned Image

 

Place it in front or angled to a window and make a dark room look brighter.

Pon el espejo enfrente o en ángulo a una ventana e ilumina un cuarto oscuro.

Umieść lustro w przedniej lub rogu okna i rozświetla ciemne pomieszczenia.

Pinned Image

Oversize-Wall-Mirror

 

It will not only work to increase and brighten up a room, but a mirror can also work as a piece of art.

No sólo te sirven para agrandar un espacio, también puedes usarlos como una pieza de arte.

Nie tylko będzie służyć, aby powiększyć przestrzeń, można również używać ich jako sztuki.

image

 

Put it in a small walk-in closet and give it a boutique-like feel.

Pónlo en un walk-in closet y dále al espacio una sensación a’la boutique.

Umieścić go w małym garderoba i nadać jej butiku jak czuć.

Pinned Image

 

Create a modern hall of mirrors!

Crea una galería de espejos moderna!

Stwórz nowoczesną salę luster!

Pinned Image

 

Extra inspirations:

Pinned Image Pinned Image Pinned Image
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...