Jun 28, 2012

Next post. About what? VOTE above!

I love reading your comments and opinions. I have many options for my next post. But I’d like to know what would YOU like to know about?


Besides this, I’ll soon update more on our apartment. Not so much to update yet.

_____

Me encanta leer sus comentarios y opiniones. Tengo varias opciones para mi siguiente post. Pero me gustaría saber que quieres saber TÚ?

A parte de esto, pronto les daré más noticias sobre lo que está pasando en nuestro depa. Por ahora, no mucho.

_____

Ubielwiam czytac wasze komentarzy i opinie. Mam kilka opcji dla mojego następnego postu. Ale co TY chcesz wiedzieć?

Oprócz tego, wkrótce dam więcej wiadomości o co się dzieje w naszym mieszkanie. Na razie nie duzo.

Jun 26, 2012

Kitchen Remodel: Update

Probably the kitchen will be the area with more work needed! It is a disaster! But to be honest with you, I can’t wait to see the complete remodeling done!

This are some of the things we have done already:

- Destroyed part of the old drywall.

- Removed wall dividing bathroom and kitchen.

- Remove unwanted cabinets and kitchen furniture (bathtub, kitchen cabinets and sink, door)

Luckily, there’s an abandoned fraction-fraction-of-a-building next door where some teens live. They came and took almost everything we didn’t want. We where happy because we didn’t have to pay anyone to remove all that stuff.. and they where happy because they had all for free too!

(if you live in Poznan and want to donate them something, let me know. I´m sure they´ll be happy :) they have 2 dogs too)

_____

Probablemente la cocina va a ser el área que va a necesitar mayor trabajo! Es un desastre! Pero la verdad es que no puedo esperar a ver la renovacion completa!

Estas son las cosas que hemos hecho hasta ahora:

- Destruir el viejo dry-wall.

- Remover la pared que dividía el baño y la cocina.

- Deshacernos de los muebles que no necesitabamos (repisas, lavaplatos, tina, etc)

Afortunadamente, hay una "casa" abandonada (mejor dicho en ruinas) al lado de nuestro edificio, donde viven unos chicos. Vinieron y se llevaron todo lo que no queriamos! Estuvimos felices porque no tuvimos que pagarle a nadie para que se llevara todo, y ellos tambien felices porque tienen muebles gratis!

_____

Prawdopodobnie w kuchnii będzie najwięcej pracy potrzebne! To katastrofa! Ale nie mogę się doczekać, aby zobaczyć pełne remont zkonczony!

To tylko niektóre z rzeczy, które zrobili już:

- Zniszczona część starego płyty gipsowo-kartonowej.

- Usunięto sciana łazienka i kuchnia.

- Usuń niepotrzebne szafki i meble kuchenne (wanna, szafki kuchenne i umywalki, drzwi)

Na szczęście, jest opuszczony budynek obok, gdzie niektóre nastolatki żyja. Oni przyszli, zabrali wszystko ze nie chcieliśmy. Byliszmy szczęśliwy, ponieważ nie trzeba nikomu płacić, aby usunąć wszystkie rzeczy .. i oni byli szczęśliwy, bo mieli wszystko za darmo też!

kitchen remodel before

DSC_0609

IMAG0788

kitchen no wall

IMAG0839

IMAG0840

kitchen remodel

IMAG0842

 

We knew that under that plastic there where wood panels. But what we didn’t know is that under that.. there was this:

_____

Sabíamos que debajo del plastico en el piso, habia madera. Pero lo que no sabíamos es que debajo de esa madera habia esto:

_____

Wiedzieliśmy, że w nad tego plastiku byli panele drewniane. Ale co my nie wiedzieliśmy, że pod tym .. było tak:

IMAG0849

Our heated floor has one problem to overcome now! Soon I’ll update on that.

_____

Nuestro futuro piso con calefacción va a tener que sobrepasar este problema! Pronto les contaré como nos va con eso!

_____

Nasza przyszłość ogrzewanie podłogowe będzie musiał rozwiązać ten problem! Wkrótce ci powiem jak to idzie z tym!

Jun 22, 2012

Find your Design Style

Husband and I are deciding all our apartment decoration. When I first met him, he liked classic, country and colonial style (that’s what his parents like). But I think it’s because he wasn’t really interested in architecture or interiors until he met me and I showed him different type of trends and styles. Now he’s more into contemporary. I love minimalistic and contemporary. Husband isn't really into minimalistic. We know our design style. Do you?

Have a look at the following 8 pictures and find out! :)

_____

Mi esposo y yo estamos decidiendo la decoración de nuestro depa. Cuando recién lo conocí, le gustaba el estilo clásico, colonial y country (lo que a sus papás les gusta). Pero creo que es porque nunca estuvo interesado en la arquitectura ni diseño de interiores, hasta que me conoció y le enseñé distintos estilos y trends. Ahora le gusta lo contemporáneo. A mi me encanta lo minimalista y contemporáneo. A Adam le parece muy frio (el min). La cosa es que los dos sabemos lo que nos gusta. Tu sabes que estilo te gusta?

Mira las siguientes 8 fotos y descubre tu estilo! :)

_____

Mąż i ja decydujemy całą naszą dekorację mieszkania. Kiedy po raz pierwszy spotkałem go lubił classic, country i kolonialny styl (jak rodziców). Ale myślę, że to dlatego, że nie był naprawdę zainteresowany architektury lub wnętrz, aż poznał mnie i pokazał mu innego rodzaju trendów i stylów teraz on lubie nowoczesnej styl. Ja kocham minimalistyczny i nowoczesnej. Mąż nie tak bardzo minimalistyczny. My wiemy swój styl projektowania. A ty, wiesz jak jest swoje styl?

Wystarczy popatrzeć na następujących 8 zdjęć i znaleźć swój styl! :)

 

1.-

image

Casual: Wash and wear not only applies to your fashion decisions, it is also reflects how you live in your space. Easy-care fabrics drape your windows and furniture, keeping the maintenance of your home fuss-free and fabulous.

Informal: lavar y usar, no sólo se aplica a la hora de vestirte, sino que tambien se refleja en cómo se vive en tu casa. Cortinas, telas y muebles de poco mantenimiento y atención hacen tu hogar un espacio fabuloso y sin complicaciones!

Na co dzień: Umyj i nosić nie tylko do swoich decyzji mody, ale także odzwierciedla, w jaki sposób żyć w przestrzeni. Łatwe w pielęgnacji tkaniny udrapować okna i meble, trzymając utrzymanie domu bezproblemowej i urocza.

 

2.-

image

Cool: A youthful and unpretentious home/room is important to you. Sturdy furnishings with a hint of an industrial vibe make your space just as suitable for a teen hangout or Saturday morning coffee with your friends.

Cool: Una casa juvenil y sin pretensiones es importante para ti. Muebles robustos con un toque de estilo industrial. Perfecto para un lugar de reuniones o cafés mañaneros con tus amigos/as.

Cool: młodzieńcze i bezpretensjonalne home / pokój jest dla Ciebie ważne. Solidne meble z nutą przemysłowej Vibe uczynić swoje miejsce tak korzystne dla nastolatków hangout lub kawy sobotę rano ze swoimi przyjaciółmi.

 

3.-

image

 

Contemporary: Always on the cutting edge of design, you lean toward the best the market has to offer, from elegant countertops to the timeless trend of mid-century furnishings — updated in a polished white finish of course.

Contemporáneo: Siempre a la vanguardia del diseño. Te inclinas hacia lo mejor que el mercado tiene para ofrecer, desde elegantes repisas hasta la tendencia siempre a la moda de mediados de siglo. Con muebles a la moda con acabados blancos obviamente.

Nowoczesna: Zawsze w czołówce projektowania, można skłaniać się ku najlepszym rynek ma do zaoferowania, od eleganckich kolorach blatów z ponadczasową trendu meblami w połowie wieku - aktualizowany w wykończeniu polerowanym białym oczywiście.

 

4.-

image

Country: Sweet nostalgia in your home with familiar and unfamiliar items to your past. You have an appreciation for time-worn objects, vintage and find them beautiful even when deteriorated.

Country: En tu casa hay elementos que te traen nostalgia del pasado. Te gustan los objetos gastados por el tiempo, vintage y te parecen más hermosos aún cuando están deteriorados!

Kountry: Słodka nostalgia w domu z elementów znanych i nieznanych do przeszłości. Masz wdzięczność za czas zużyty obiektów, vintage i znaleźć je piękne nawet wtedy, gdy pogorszyła się.

 

5.-

image

Coastal: The peacefulness of the sea and beach reflects in each of your rooms. They’re inspired in the deep blue waters, sea creatures and worry-free living.

Costa: La tranquilidad del mar y la playa se refleja en cada una de tus habitaciones. Están inspirados en las profundas aguas azules, las criaturas marinas y una vida libre de preocupaciones.

Plazowy: spokój z morza i plaży odbija się w każdym z pomieszczeń. Są one inspirowane w głębokich, błękitnych wód i stworzeń morskich i bezproblemowe salony.

 

6.-

image

Colonial: Steeped in tradition, you maintain the original history of your home even if it means replacing a missing crystal doorknob with one you found at an antique salvage yard. Elements such as a farmhouse sink and cup pulls on cabinetry makes your home feel time-honored and authentic.

Colonial: Te gusta mantener la historia y tradición en tu hogar. Incluso si tienes que cambiar una manija de cristal de la puerta, por una vieja llena de historia que encontraste entre chatarras! Elementos tales como un sumidero de granja y viejas manijas en los armarios de tu casa, la hace sentir auténtica.

Colonial: Zanurzony w tradycji, zachować oryginalną historię swojego domu, nawet jeśli oznacza to zastąpienie brakującego klamki kryształ z jednej znalezionej w zabytkowej szrotu. Elementy takie jak zlewu wiejski i pucharze ciągnie szafki sprawia, że ​​Twój dom czuć starodawny i autentyczne.

 

7.-

image

Clean/Minimalistic: Stylish simplicity is the focus when decorating your home. You only place necessary elements in the room. But always having a statement item. And never forgetting elegance.

Limpia / Minimalista: la simplicidad elegante es el foco al momento de decorar los espacios. Sólo tienes elementos necesarios en las habitaciones. Pero siempre hay un elemento clave y que es el centro de la atención. Nunca olvidas la elegancia.

Minimalistyczny: Stylowa prostota jest nacisk podczas dekoracji domu. Wystarczy tylko umieścić niezbędne elementy w pomieszczeniu. Ale zawsze o pozycję oświadczenie. I nigdy nie zapominając o elegancji.

 

8.-

image

Cultural: You have an appreciation of worldly travel and foreign customs. Whether you collect items from your personal travels or from those of someone else, your treasured possessions find a prominent place in your home. Usually colors rule the decoration too.

Cultura: Aprecias objetos de alrededor del mundo y costumbres y culturas diferentes. Tienes cosas que rocogiste en tus viajes o en viajes de amigos. Normalmente colores también destacan en tu decoración.

Kulturowe: Masz uznanie światowej podróży i obyczajów obcych. Czy zbieranie przedmiotów z osobistej podróży lub od tych z kimś innym, Twoje cenne mienie znaleźć poczesne miejsce w domu. Zazwyczaj kolory rządzić wystrój też.

via Houzz

 

Comment below and tell me what’s your style!

Comenta debajo y dime cual es tu estilo!

Kommentuj poniżej i powiedz mi jaki jest Twój styl!

Jun 19, 2012

This is Our Apartment… NOW

As I said before, the apartment needs a lot of remodeling. We begun by destroying the old heating system. Then continued by having an electrician renew all the cables and stuff (that hasn’t been changed since before the war).

_____

Como ya les dije, el depa necesita un montón de remodelación. Empezamos destruyendo el viejo sistema de calefacción. Luego vino un electricista a cambiar todo el cableado (que no ha sido cambiado desde antes de la guerra).

_____

Jak już powiedziałam wcześniej, mieszkanie potrzebuje dużo remont. Zaczęliśmy poprzez zniszczenie starego systemu grzewczego. Następnie elektryk zmienił wszystkie kable i inne rzeczy (nie została zmieniona od czasu przed wojną).

 

   IMAG0653IMAG0675

 IMAG0755IMAG0754      

The kitchen is having some changes. We have destroyed the bathroom wall and made the window part of the kitchen (its not nice to cook in a dark place). So basically the bathroom will be smaller, but it will be enough.. how much time do you spend in the bathroom anyways?

_____

La cocina también esta siendo cambiada. Hemos destruido la pared del baño y así hacer la ventana parte de la cocina (para cocinar en un lugar bien iluminado). Osea que el baño ahora es más chico, pero es suficiente… además, cuanto tiempo pasas ahi?

_____

Zmienił się również kuchnia. Mamy zniszczone ściany łazienki i sprawił, że część okna w kuchni. Więc w zasadzie łazienka będzie mniejszy, ale będzie to na tyle .. ile czasu spędzasz w łazience?

DSC_0654

 

IMAG0788

And finally, this is what husband and I have been doing. Working on one wall in the living room to expose the brick, and trying to remove 5 layers of paint from the doors. So far I have tried using some sort of chemical, but yesterday I bought a heat gun because I heard its also used to do that  kind of stuff.

_____

Finalmente, esto es lo que mi esposo y yo hemos estado haciendo. Picando una pared en la sala, para exponer los ladrillos y tratando de remover 5 capas de latex de las puertas! Hasta ahora he usado un químico especil, pero ayer compramos una pistola de aire caliente porque escuché que también sirve para este tipo de cosas.

_____

I wreszcie to, co mąż i ja robili. Praca na jednej ścianie w salonie, aby odsłonić cegłę i próbuje usunąć 5 warstw farby z drzwi. Do tej pory próbowałam za pomocą jakiejś substancji chemicznej, ale wczoraj kupiłem opalarki bo słyszałem jej także używane do robienia takich rzeczy.

IMAG0762

IMAG0761

More updates soon! You can check my instagram for almost daily updates!

_____

Más noticias pronto! Puedes chequear mi instagram para actualizaciones diarias!

_____

Więcej aktualizacji już wkrótce! Możesz sprawdzić moją instagram daje prawie codziennie nowy zdjęcie!

Jun 12, 2012

What to do with an Old door

We need to make many adjustments in the apartment we just bought. One of them is removing the kitchen door :( I L-O-V-E that old door.. but unfortunately its too big and is giving us some problems designing the kitchen cabinets.

Here's the problem:

The red lines is the actual door. The grey shade is where the kitchen cabinets would go. So, as you see, with the cabinets it would be impossible to open the door. Our solution is to make a sliding door towards the foyer/corridor.

Also, my idea was to put a mirror on the door, as it would be open almost always and we need a mirror in the entrance area (that rectangle next to the blue “future door” line is a table).

_____

Necesitamos hacer algunos cambios en el depa que acabamos de comprar. Uno de ellos es quitar la puerta de la cocina :( A-M-O esa puerta! Pero desafortunadamente es muy grande y nos está dando problemas en el diseño de los reposteros de la cocina.

Este es el problema:

Las lineas rojas son la puerta, ahorita. Lo sombreado, girs, son los reposteros. Y, como ves, no se podría abrir la puerta. Nuestra solución es hacer una puerta corrediza que vaya hacia el hall.

También, la idea es poner en ella un espejo, ya que la puerta va a estar abierta casi todo el tiempo y necesitamos un espejo en la area de entrada (ese rectángulo al lado de la linea azul de la futura puerta es una consola/mesa).

_____

(this one will be difficult in polish)

Musimy zmienac duzo w mieszkaniu ze kupiliszmy. Jednym z nich jest usunięcie drzwi do kuchni :( KO-C-H-A-M to stare drzwi .. Ale niestety jest zbyt duży i daje nam problemy projektowania szafek kuchennych.

Oto problem:

Czerwone linie to stary drzwi.Szary odcień jest, gdy szafki kuchenne pójdzie. Więc, jak widzisz, z szaf byłoby niemożliwe aby otworzyć drzwi. Nasze rozwiązanie jest miec drzwi przesuwne w kierunku holu/korytarza.

Również mój pomysł było miec lustra na drzwiach bo ona bedzie otwarta prawie zawsze i musimy miec lustro przy wejściu (prostokąt obok niebieskiego "drzwi przyszłości" linii jest consola/stolik).

OLD DOOR

This is the door. And we’re not sure if it’s possible to put a big mirror on it, so probably we will buy a new door and don’t know what to to with this beautiful old one!

Here are some possible uses for it.. Which one is your favorite?

_____

Esta es la puerta. Y no estamos seguros de qué se pueda poner un espejo grande en ella, así que probablemente compraremos una puerta nueva y no sabemos que hacer con la vieja!

Aquí hay unas posibles soluciones.. Cuál es tu favorita?

_____

To drzwi. I nie jesteśmy pewni, czy jest możliwe postawić duże lustro na nim, więc prawdopodobnie będziemy kupować nowe drzwi i nie wiem co się z tym pięknym jeden stary!

Oto kilka możliwych zastosowań dla niej .. Który z nich jest Twoim ulubionym?

 

old door

Of course it would be renovated (remove all those layers of old paint).

Pinned Image

This is not an option for us.. but isn't it lovely?

Pinned Image

 

Pinned Image

 

Pinned Image

 

Pinned Image

This would be nice for a garden.. which we don’t have.

Pinned Image

My favorite is the desk and headboard!

Mis favoritos son el escritorio y cabecera!

Moj ulubiony sa buirko i lozko!

Jun 10, 2012

We bought an apartment!

In a tenement house!!! Just as we wanted!!! This is why I haven’t had so much time for anything lately. A lot of paperwork and appointments with the people who will possible make the whole remodeling. Yes. REMODELING.

The apartment is a total disaster but we love it! And actually, I'm happy I will be able to design the whole interior. So follow us while we spend this next few months transforming the whole space :)

Here are some pics and a floor plan. Please don’t be scared… hahaha.

_____

Compramos un depa! En un edificio que tiene casi 100 años! Por eso es que no he tenido tiempo para nada ultimamente! Un montón de papeleo y citas con gente que posiblemente va a empezar el trabajo de TOTAL REMODELACIÓN! Sí. R-E-M-O-D-E-L-A-C-I-Ó-N.

El depa es un desastre. Pero nos encanta! Y para ser sincera, estoy feliz de que esté en ese estado, porque quiere decir que puedo diseñar todo el interior! Asi que acompañanos mientras transformamos todo el espacio durante los proximos meses! :)

Acá hay unas fotos y plano. No te asustes! jajaja

_____

W kamienicy! Tak jak chcieliśmy! Dlatego nie miałam tyle czasu na nic ostatnio.Dużo papierkowej roboty i spotkań z ludźmi, którzy będą robic remont! TAK. R-E-M-O-N-T.

Mieszkanie jest całkowitej klęski, ale ją kochamy! I rzeczywiście, jestem szczęśliwy będę w stanie zaprojektować całe wnętrze. Tak więc za nami, a my spędzić kilka miesięcy przekształcając całą przestrzeń :)

Oto kilka fotek i rzuty. Proszę nie bój się ... hahaha.

 

This is the floor plan with modifications. 

  PIOTROWSKI - RZUT

That ceiling and side storage will be destroyed to make the foyer wider.

DSC_0608

DSC_0632

I love this molding!

DSC_0659

DSC_0613

DSC_0619

Ignore the WC! haha

DSC_0621

DSC_0609

DSC_0654

 

DSC_0634

That’s is where part of the bathroom will be… So, as you can see.. the whole place needs a lot of work! Husband and I have already started doing some stuff, like removing the wallpaper on the corridor and destroying those heating things (piec kafelki… those big tile “boxes”).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...